home
search
補養之劑 » 龜鹿二仙膏
【內容】

補氣血

【主治】

治瘦弱少氣,夢遺洩精,目視不明,精極之證(1)

  1. 五勞之外,又有六極,謂氣極,血極,精極,筋極,骨極,肌極也精生氣,氣生神,精極則無以生氣,故瘦弱少氣,氣弱則不能生神,故目眊不明,精氣不固,水不能制火,故遺洩而精愈耗也。

【組成】

鹿角 十斤  龜板 五斤  枸杞 二斤  人參 一斤
先將鹿角龜板,鋸截刮淨,水浸,桑火熬鍊成膠,再將人參枸杞熬膏和入,每晨酒服三錢。

【方義】

此足少陰藥也。龜為介蟲之長,得陰氣最全(1),鹿角遇夏至即解,稟純陽之性(2),且不兩月,長至一二十斤,骨之速生無過於此者(3),故能峻補氣血,兩者皆用氣血以補氣血,所謂補之其類也。人參大補元氣,枸杞滋陰助陽,此血氣陰陽交補之劑,氣足則精固不遺,血足則視聽明了,久服可以益壽,豈第已疾而已哉。

  1. 介蟲陰類
  2. 陰生即解
  3. 人身惟骨難長

【方論】

李時珍曰:龜鹿皆靈而壽,龜首常藏向腹,能通任脈,故取其甲以補心補腎補血以養陰也。鹿首常返向尾,能通督脈,故取其角以補命補精補氣以養陽也。

上一節 斑龍丸
補火丸 下一節

【其它相關項目】

expand_less