home
search
草部 » 三七
【內容】

(一名山漆,瀉、散瘀定痛)

甘苦微溫,散血定痛。

治吐血衄血,血痢血崩,目赤癰腫(1),為金瘡杖瘡要藥(2)

此藥近時始出,軍中恃之。從廣西山洞來者,略似白芨、地黃,有節(3)。味微甘,頗似人參,以末摻豬血中,血化為水者真。

【註】

  1. 醋磨塗即散,已破者,為末摻之。
  2. 杖時,先服一二錢,則血不衝心。杖後傅之,去瘀消腫易愈。大抵陽明、厥陰血分之藥,故治血病。
  3. 近出一種,葉似菊艾,而勁厚有岐尖,莖有赤稜,夏秋開黃花,蕊如金絲,盤紐可愛,而氣不香,根大如牛蒡,味甘,極易繁衍,云是三七,治金瘡、折傷、血病甚效,與南中來者不同。

上一節 大小薊
地榆 下一節

【其它相關項目】

expand_less