home
search
草部 » 茴香
【內容】

(古作懷香,燥補腎、命門、治寒疝)

大茴辛熱,入腎膀胱。暖丹田,補命門,開胃下食,調中止嘔。療小腸冷氣,㿗疝陰腫(1),乾溼腳氣。

多食損目發瘡。

小茴辛平,理氣開胃,亦治寒疝,食料宜之。

大如麥粒,輕而有細稜者名大茴,出寧夏。他處小者名小茴。自番舶來,實八瓣者,名八角茴香。炒黃用,得酒良,得鹽則入腎,發腎邪,故治陰疝(2)

【註】

  1. 疝有七種,氣、血、寒、水、筋、狐、㿗也。肝經病不屬腎經,以厥陰肝脈絡陰器也,多因寒溼所致,亦有挾虛者,當加參、朮於溫散藥中。
  2. 受病于肝,見證于腎,大小茴各一兩,為末,豬泡一個,連尿入藥,酒煮為丸服。

上一節 藿香
甘松香 下一節

【其它相關項目】

expand_less