home
search
上品 » 地黃(附熟地黃)
【內容】

【性味】

甘、寒,無毒。

【功效】

主折跌絕筋,傷中,逐血痹,填骨髓,長肌肉,作湯除寒熱積聚,除痹,生者尤良。久服輕身不老。

【集注】

參葉天士:

 • 地黃氣寒,入足少陰腎經;味甘無毒,入足太陰脾經。氣味重濁,陰也;陰者,中之守也;傷中者,守中真陰傷也。地黃甘寒,補中焦之精汁,所以主之。
 • 血痹者,血虛閉而不運也。地黃味甘以滋脾血,氣寒以益腎氣,氣血行而閉者開矣。
 • 腎主骨,益腎則水足而骨髓充。
 • 脾主肌肉,潤脾則土滋而肌肉豐也。
 • 作湯除寒熱積聚者,湯者盪也,或寒或熱之積聚,湯能盪之也。蓋味甘可以緩急,性滑可以去著也。
 • 又曰:除痹者,言不但逐血痹,更除皮肉筋骨之痹也。除皮肉筋骨之痹,則折跌絕筋亦可療矣。
 • 久服輕身不老,以先後二天交接,元氣與穀氣供納也。
 • 生者尤良,謂其本性俱在也。

陳修園曰:

 • 地黃《本經》名地髓,《爾雅》名芐(音戶),又名芑(音起)。唐以後九蒸九晒為熟地黃,苦味盡除,入於溫補腎經丸劑,頗為相宜。若入湯劑及養血涼血等方,甚屬不合。蓋地黃專取其性涼而滑利流通,熟則膩滯不涼,全失其本性矣。徐靈胎辨之甚詳,無何若輩竟執迷不悟也。
 • 又曰:百病之極,窮必及腎。及腎,危症也。有:大承氣湯之急下法。桃花湯之溫固法。四逆湯、白通湯之回陽法。豬苓湯、黃連雞子黃湯之救陰法。真武湯之行水法。有附子湯之溫補法。皆所以救其危也。
 • 張景岳自創邪說,以百病之生,俱從腎始。誤以《神農本經》上品服食之地黃,認為治病之藥。《內經》云:五穀為養,五果為助,五菜為充,毒藥攻邪。神農所列上品,多服食之品,即五穀、五果、五菜之類也,玩(音萬)『久服』二字可見。聖人藥到病瘳,何以云久服?凡攻邪以去病。多取毒藥。滋潤膠粘,反引邪氣斂藏於少陰而無出路,以後雖服薑、附不熱,服芩、連不寒,服參、杞不補,服硝、黃不下,其故何哉?蓋以熟地黃之膠粘善著。
 • 女人有孕服四物湯為主,隨症加入攻破之藥而不傷,以四物湯中之熟地黃能護胎也。知其護胎之功,便可悟其護邪之害,膠粘之性最善著物,如油入麵,一著遂不能去也。
 • 凡遇有邪而誤用此藥者,百藥不效。病家不咎其用熟地黃之害,反以為曾用熟地黃而猶不效者,定為敗症,豈非景岳之造其孽哉?

上一節 肉蓯蓉
天門冬 下一節

【其它相關項目】

expand_less