home
search
導覽
方名石膏羌活散
來源宣明方論
【製法用量】


等分為末,每服一二錢,食後臨臥蜜水調下,或茶清米泔亦得。

【主治】

治久患雙目不明,遠年近日,內外氣障風昏,拳毛倒睫,一切目疾。羌活、荊芥、

【其它相關項目】

expand_less